Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par projektu
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.11.2011

PROFILES projekta mērķis ir panākt, lai dabaszinātņu izglītība kļūst  jēgpilna, vairāk saistīta ar 21. gadsimta zinātni  un balstīta uz skolēnu pētniecisko darbību, kas veicinātu skolēnu dabaszinātnisko izpratību.

Projekta īstenošanas laikā plānots izveidot skolotāju sadarbības tīklu skolu, reģiona, nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Tajā iesaistījušies skolotāji veidos darba grupas, apspriedīs radošās idejas, bagātinās profesionālo pieredzi, piedalīsies semināru nodarbībās un konferencēs. Sadarbības tīkls tiks izmantots esošo mācību materiālu ieviešanai un jaunu izstrādei, pilnveidei, apmaiņai un popularizēšanai. Šajā darbā tiks sekmēta skolotāju pieredzes apmaiņa, sadarbība un profesionālo kompetenču pilnveide, lai attīstītu skolēnu radošumu, problēmrisināšanas, pētnieciskās un sociālās prasmes uz skolēnu mācīšanos virzītā mācību procesā.

PROFILES projekta galvenās darbības jomas:

 • pētniecībā balstīta mācīšanās,
 • skolotāja savas profesionālās darbības izzināšana,
 • skolotāja profesionālo kompetenču pilnveide,
 • skolotāju partnerība.

Pētniecībā balstīts mācību process

PROFILES idejām atbilstoša mācību stunda:

 • atbilst skolēnu interesēm un vajadzībām,
 • ietver ar reālo dzīvi saistītus jautājumus,
 • dabaszinātņu pamatjēdzieni tiek apgūti atbilstoši skolēnu vecumposmam,
 • pgūtais mācību saturs pārsniedz mācību priekšmeta nospraustās robežas,
 • mācību process ir balstīts pētniecībā,
 • nodrošina valsts izglītības standartos noteikto pamatprasmju apguvi,
 • rosina skolēnus apgūt prasmi veikt pašnovērtējumu,
 • rosina skolēnus domāt un pieņemt pamatotus lēmumus indivīda, sabiedrības, vides un zinātnes vajadzību kontekstā;
 • veicina motivētu mācīšanos mācību stundās un ārpus tām.

Reflektīvs skolotāja darbs

PROFILES projektā skolotāji iesaistīsies savas profesionālās darbības izzināšanā.  Tas skolotājiem dos iespēju apzināt un uzlabot savu profesionālo kompetenci.

Organizējot tālākizglītības nodarbības, tiks ņemtas vērā iesaistīto skolotāju intereses un vajadzības. Nodarbībās  skolotāji pilnveidos zināšanas un prasmes dabaszinātnēs un dabaszinātņu didaktikā. Projektā paredzēts kopīgi ar skolotājiem izstrādāt un dabaszinātņu mācību stundās aprobēt mācību paņēmienus, kas nodrošina pētniecībā balstītu mācību procesu un sekmē skolēnu motivāciju.

Profesionālo kompetenču pilnveide

Projekta jauninājums ir nepārtraukta skolotāju profesionālā pilnveide, kurā tiek ievērotas skolotāju intereses, uzskati un vajadzības, kā arī skolēnu vajadzības. Skolotāji izstrādā nepieciešamos mācību materiālus, pielāgo un pilnveido tos, izmanto mācību darbā un pilnveido prasmi profesionāli analizēt savu darbu.

PROFILES projekta dalībnieki palīdz citiem dabaszinātņu skolotājiem izprast projekta filozofiju, lai pēc iespējas plašāks kolēģu loks apgūtu inovatīvu pieeju dabaszinātņu izglītībai.

PROFILES projektā skolotāju profesionālo pilnveidi raksturo:

 • skolotājs, kurš mācās;
 • skolotājs – prasmīgs izglītotājs;
 • skolotājs – reflektējošs praktiķis;
 • skolotājs – līderis, piemēram, skolas un skolotāju sadarbības tīkla aktivitāšu koordinators.

Skolotāju partnerība

PROFILES projekta sadarbības tīklu veido ieinteresēti kolēģi skolas, lokālā, reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī. Sadarbības tīkls nodrošina iespēju diskutēt par uzlabojumiem mācību procesā, izstrādāt, pilnveidot un izplatīt mācību materiālus. Projektā īpaši tiek sekmēta pētniecībā balstītas mācīšanās pieejas īstenošana.

Sadarbība rosina  skolotājus reflektēt paša veikumu, pilnveidot profesionālās  kompetences, uzlabojot mācību darbu. Tas savukārt  veicina skolēnu radošumu, problēmrisināšanas, pētniecisko un sociālo prasmju apguvi.